ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie en interpretatie

Dienstverlener: PGE2 BVBA, met hoofdzetel Rue de la Province 8, 4020 LUIK, geregistreerd in het KBO met het nummer 527.991.289 (met inbegrip van haar medewerkers en/of wettelijke vertegenwoordigers), e-mail: info@compharma.be

Diensten: de diensten en producten voorgesteld door de dienstverlener, vertegenwoordigd onder de naam EASYPHARM en/of COMPHARMA.

Gebruiker: iedere persoon of entiteit die gebruikmaakt van de diensten voor privé- of professionele doeleinden (inclusief patiënt, professioneel en partnerbedrijf)

Patiënt: Elke gebruiker die de diensten voor privédoeleinden gebruikt.

Professioneel: Elke gebruiker die de diensten voor professionele doeleinden gebruikt, met inbegrip van de apothekers en parnerbedrijven.

Partnerbedrij(f)/(ven): Elke bedrijf, met uitzondering van de dienstverlener, dat producten en diensten aanbiedt aan de gebruikers via deze diensten.

Algemene voorwaarden: Deze algemene gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid).

Privacybeleid: het privacybeleid van de diensten.

Elektronisch apparaat: mobiele telefoon, tablet, computer of elk ander elektronisch apparaat met de minimaal vereiste configuratie en voldoende beschikbaar geheugen waarmee de gebruiker de diensten raadpleegt, downloadt en/of gebruikt.

De aan de artikelen toegewezen titels en alle secties werden toegevoegd om de leesbaarheid te verhogen en hebben geen invloed op de inhoud van de artikelen. Indien het niet blijkt uit de contaxt, omvat elke term zowel het mannelijke als het vrouwelijke, en het enkelvoud of meervoud.

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten, gaat de gebruiker expliciet akkoort met de toepassing van de algemene voorwaarden en hun mogelijke latere wijzigingen.

Enkel de algemene voorwaarden zijn van toepassing, de algemene of specifieke voorwaarden van de gebruiker en/of enig ander document dat niet uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werd door de dienstverlener vallen hier buiten.

Deze algemene voorwaarden regelen uitsluitend de relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener met betrekking tot het gebruik van de diensten. Ze kunnen op elk moment op de site worden bekeken.

Doel van de overeenkomst en registratie
De dienstverlener voorziet de gebruiker van diensten die de dialoog en de vereenvoudigde communicatie in verband met voorschriften tussen de patiënt en de apotheker mogelijk maken en patiënten voorziet van de locatie van de aangesloten apotheken en andere functionaliteiten.

Het mededelen van een voorschrift via de diensten ontslaat de patiënt niet van het daadwerkelijk afleveren van het recept aan de apotheker.

De diensten zijn onderverdeeld in twee categorieën: de ene is gratis toegankelijk voor het grote publiek (waarvan een deel beschikbaar zonder registratie), de andere is enkel toegankelijk voor professionelen en is onderworpen aan specifieke voorwaarden.

Om de diensten te kunnen gebruiken, moet de gebruiker toegang hebben tot het internet. Registreren is verplicht op het moment dat u de diensten een eerste keer gebruikt (via e-mail en wachtwoord). Elke gebruiker komt na registratie in een private interface terecht dat enkel toegankelijk is via gebruikersnaam en wachtwoord. De dienstverlener kan uw registratie weigeren of uw account verwijderen zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden.

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, moeten patiënten een applicatie downloaden op hun elektronisch apparaat en toegang verlenen tot verschillende functionaliteiten, zoals de fotocamera en meldingen.

De gebruiker stemt ermee in om de diensten enkel te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, niet voor enig ander doel. De gebruiker verbindt zich er ook toe om de diensten te goeder trouw te gebruiken en de geldende wetgeving na te leven.

Kenmerken van de diensten
De diensten van de dienstverlener kunnen op de website worden aangeboden, vergezeld van een beschrijving en met afbeeldingen die een louter illustratieve warde hebben en niet contractueel zijn. Voor de uitvoering van bepaalde diensten doet de dienstverlener een beroep op partnerbedrijven en neemt geen verantwoordelijkheid voor hun tussenkomst.

Privacy en gegevensverwerking
De dienstverlener stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegeven te respecteren en de geldende wetgeving na te leven.

De privacyverklaring is steeds te raadplegen via volgende link: https://www.compharma.be/confidentialite/

Beperking aansprakelijkheid
De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade waaronder verlies van vergunning, winstderving, ongeluk, etc. van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de diensten en/of voortvloeiend uit een gebrekkig, onjuuist of oneigenlijk gebruik van de diensten, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van zijn kant of fraude van zijn medewerkers of vertegenwoordigers. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor fouten die voorkomen in teksten of foto’s ter beschrijving van de diensten.

De dienstverlener levert de diensten zoals ze zijn, met al hun imperfecties en volgens hun beschikbaarheid. Hij is niet verantwoordelijk voor hun onbeschikbaarheid, tenzij in geval van opzettelijke verborgen en/of defecten die het onmogelijk maken om de diensten te gebruiken. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor interacties tussen de diensten en het elektronische apparaat van de gebruiken. De gebruiker downloadt en gebruikt de diensten en gerelateerde functies op eigen risico.

De gebruiker erkent en accepteert dat de computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij van fouten zijn en dat het mogelijk is dat de diensten onderbroken kunnen worden. De dienstverlener kan niet garanderen dat de diensten ononderbroken, regelmatig, veilig of foutloos zullen werken.

Indien de gebruiker een fout, virus of andere schadelijke elementen ontdekt bij het gebruik van de diensten, wordt hij vriendelijk verzocht dit aan de dienstverlener te communiceren op het volgende adres: info@compharma.be zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. De dienstverlener adviseert de gebruiker om in elk geval firewalls, antivirus- en andere noodzakelijke beveiligingssoftware te installeren om mogelijke schade te voorkomen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de diensten op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zonder opgave van reden en zonder voorafgaande verwittiging.

De dienstverlener heeft alle nodige maatregelen genomen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies, vernietiging, corruptie, etc. Geen enkele technologie is echter waterdicht en de gebruikers dienen zich daarvan bewust te zijn. De dienstverlener verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van verlies, bekendmaking aan derden, volledige of gedeeltelijke vernietiging, corruptie of frauduleuze verwerving van de via de diensten verstrekte gegevens, ook in geval van daaruit voortvloeiende schade.

De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij deelt en de gevolgen van zijn registratie. De dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door gebruiker wordt verstrekt bij het aanmaken van een account en/of eender welke andere informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, in het bijzonder als die onjuist en/of onvolledig is en de diensten daardoor niet verleent kunnen worden (rechtstreeks of via een derde partij). Hetzelfde geldt voor informatie van partnerbedrijven die gecommuniceerd wordt via de diensten. Bovendien kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door partnerbedrijven of tegen hen.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de relatie tussen gebruikers, in het bijzonder voor de relatie tussen patiënt en een professional, noch tussen de professionals en de partnerbedrijven. De professional aan wie informatie is overgedragen door een gebruiker, blijft als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht (wat betreft de inhoud van het voorschrift en de verkochte medicijnen). De professional is ook als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan de gebruikers verschaft.

De professional blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van de regels die op hem van toepassing zijn, in het bijzonder voor de naleving van de regels vastgelegd in de Orde van Apothekers en ontslaat hierbij de dienstverlener van zijn verplichtingen.

De regels met betrekking tot consumentenbescherming zijn van toepassing in verband met de relatie tussen de dienstverlener en patiënt. De aansprakelijkheid van de dienstverlener kan niet verder gaan dan de dwingende wettelijke bepalingen waarin de wet voorziet (Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van Economisch Recht).

In elk geval is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het totaalbedrag dat door de gebruiker effectief betaald werd voor de diensten die door de dienstverlener werden geleverd en die het onderwerp vormen van de klacht aan de dienstverlener.

Overmacht
De dienstverlener kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de diensten in het geval van overmacht zoals onder andere storingen, gehele of gedeeltelijke staking, blokkering van de toegangswegen, transportmiddelen en/of communicatie, overstroming, brand, ongeval, pech, etc.

Share This