Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden voor professionals

  1. Definities

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden die bepalend zijn voor de diensten.

Privacyverklaring: De garantie van privacy

Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden: De huidige voorwaarden voor gebruik en verkoop die van toepassing zijn op professionals in hun relatie met de dienstverlener.

De termen die hieronder worden genoemd en die hierboven niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de algemene voorwaarden, die volledig van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen de beide teksten, halen de algemene voorwaarden de bovenhand.

  1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten, gaat de gebruiker expliciet akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, het privacybeleid, de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden en hun eventuele latere wijzigingen. Het is niet mogelijk om de diensten te gebruiken zonder akkoord te gaan met deze teksten.

Professionals kunnen geen gebruik maken van de specifieke regels die gelden voor niet-professionele consumenten.

  1. Diensten voor de professionals

De door de dienstverlener ontwikkelde professionele interface biedt verschillende functionaliteiten, onder voorbehoud van registratie, waaronder specifieke toegang voorbehouden aan professionals en geeft tevens toegang tot alle diensten (of, in het geval van partnerbedrijven om hun producten aan te bieden aan apothekers).

De details in verband met de diensten zijn beschikbaar op de website van de dienstverlener en op aanvraag. De diensten die door de dienstverlener worden aangeboden, kunnen veranderen wat betreft inhoud, modaliteiten, beschikbaarheid, etc.

  1. Voorwaarden voor uitvoering van de diensten

De dienstverlener levert de diensten met de nodige zorgvuldigheid, bekwaamheid, loyaliteit en ernst, zich ervan bewust dat de dienstverlener enkel een middelenverbintenis op zich neemt ten opzichte van de professionals.

Alle medische informatie die aan patiënten wordt verstrekt, valt onder de verantwoordelijkheid van de professional en ontslaat de dienstverlener van enige verantwoordelijkheid.

  1. Kostprijs van de diensten

De diensten zijn enkel toegankelijk onder voorbehoud van het sluiten van een contract met de dienstverlener (via een abonnement) en na betaling van het verschuldigde bedrag (inclusief eventueel configuratiekosten).

De tarieven zijn beschikbaar op de websites van de aanbieder en kunnen op verzoek via e-mail of per post worden verstrekt. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en onderhevig aan indexering. Prijzen kunnen variëren naar eigen goeddunken van de dienstverlener die de professionals schriftelijk op de hoogte zal brengen. Deze nieuwe prijzen zijn vervolgens van toepassing bij verlenging van het contract. Als de professional vanwege de nieuwe prijzen zijn contract aan het einde van de looptijd niet wenst te verlengen, moet hij de dienstverlener hiervan op de hoogte brengen binnen de vereiste termijn (zie hieronder) of binnen de 15 dagen na de ontvangstdatum van de nieuwe prijzen.

  1. Facturatie en betalingen

De facturen van de dienstverlener worden per e-mail verzonden en zijn te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij het niet tijdig betalen van een factuur is de betaling van alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke betalingsachterstand leidt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot een vertragingsrente van 1% per maand, met een minimum van 15 euro. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, wordt bovendien bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving vermeerderd met een vast bedrag van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 25 euro.

Elke klacht met betrekking tot een van de facturen moet uiterlijk acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden overgemaakt aan de dienstverlener. Na die termijn kan de professional de factuur niet meer betwisten.

  1. Registratie, contractduur en beëindiging

De dienstverlener kan de registratie van een professional of een partnerbedrijf naar eigen goeddunken weigeren, bijvoorbeeld als de apotheker geen vergunning heeft of niet over de vereiste machtigingen beschikt.

De professional die de diensten gebruikt, is gebonden aan een contract waarvan de duur varieert naargelang de gekozen formule en dat stilzwijgend kan verlengd worden voor eenzelfde periode.

De professional kan bezwaar aantekenen tegen de verlenging van het contract door drie (3) maanden voor het verstrijken van de termijn op te zeggen per aangetekende brief aan of met schriftelijke ontvangstbevestiging van de dienstverlener.

De dienstverlener kan ervoor kiezen om het contract naar eigen goeddunken niet te verlengen en hij kan het contract zonder kennisgeving of compensatie beëindigen in geval van wanbetaling of misbruik van de diensten.

  1. Privacy

Elke partij beschouwt alle informatie waarvan zij kennis genomen heeft in het kader van de uitvoering van de diensten als strikt vertrouwelijk. Geen enkele partij kan verantwoordelijk gehouden worden voor het openbaar maken van informatie als die openbaar gemaakte zaken op de datum van bekendmaking reeds publiek toegankelijk waren of als de betrokken partij op de hoogte was of de informatie op legitieme wijze van derden werd verkregen.

De professional is als enige verantwoordelijk voor het respecteren van het beroepsgeheim en ontslaat de dienstverlener van enige verantwoordelijkheid.

  1. Verplichting met betrekking tot persoonsgegevens

Voor persoonlijke gegevens waarvoor de dienstverlener verantwoordelijk is, wordt verwezen naar het privacybeleid.

Voor persoonlijke gegevens waarvoor de dienstverlener mede verantwoordelijk is samen met de professional, verbindt de professional zich te houden aan de geldende regels in verband met gegevensbescherming, met inbegrip van de GDPR. De professional bevestigt en garandeert dat hij de nodige maatregelen heeft genomen en toegepast die nodig zijn om te veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en dat hij indien nodig een controle laat uitvoeren.

  1.  Verantwoordelijkheid

De professionals zijn als enige verantwoordelijk voor de gegevens die door patiënten aan hen worden verstrekt en voor het gebruikmaken ervan (inclusief eventuele back-ups buiten de diensten).

Onverminderd wat bepaald werd in de algemene voorwaarden, kan de dienstverlener enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid of flagrante schending van zijn contractuele verplichtingen en de uitvoering daarvan.

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden aanvaardt de dienstverlener geen verantwoordelijkheid voor de contractuele relaties tussen professionals, bijvoorbeeld een apotheker en een partnerbedrijf. De dienstverlener zorgt er altijd voor dat de inhoud die wordt aangeboden door de partnerbedrijven correct is en voldoet aan de geldende wetgeving. Dat is echter slechts een middelenverbintenis. Partnerbedrijven blijven als enige verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die zij aan professionals aanbieden, ook via de diensten van de dienstverlener.

Professionals die ervoor kiezen om de diensten van de dienstverlener en/of de partnerbedrijven te gebruiken en, indien van toepassing, ervoor kiezen om deze diensten te promoten bij hun patiënten, doen dit uit eigen en volledige verantwoordelijkheid en ontslaat de dienstverlener van enige verantwoordelijkheid.

De professional blijft als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die in zijn naam gepubliceerd wordt.

Wat betreft de bepalingen in verband met de GDPR kan de dienstverlener enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een handeling waarbij hij (a) niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de GDPR specifiek voor de onderaannemers of (b) handelde buiten of in strijd met de wettelijke instructies van de professional. In deze gevallen is de bepaling van aansprakelijkheid uit de algemene voorwaarden van toepassing.

Indien de dienstverlener en de professional betrokken zijn bij een handeling die schade heeft berokkend aan een betrokkene, zal de professional in eerste instantie alle daadwerkelijke herstellingen of enige andere vergoeding voor de betrokkene dekken. In tweede instantie claimt de dienstverlener het deel van de herstellingen dat overeenkomt met zijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor de schade, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat de beperkingen van de aansprakelijkheidsclausules hierboven en in de algemene voorwaarden van toepassing blijven.

Share This